I. DEFINICJE

1. Sprzedawcą jest Przychodnia Rodzinna Sp. z o.o. z siedzibą na ulicy Hożej 2b w Augustowie (kod pocztowy: 16-300), NIP: 8461660804, REGON: 200697845, KRS: 0000418621 oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego działające przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej (adres: Ciołka 27, 01-445 Warszawa) oraz Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego działające przy Oddziale Klinicznym Żywienia i Chirurgii SPSK im. Prof. W. Orłowskiego (adres: Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa), zwani dalej Organizatorem.
2. Biuro obsługi klienta znajduje się pod adresem Przychodni Rodzinnej Sp. z o.o. – Hoża 2b, 16-300 Augustów.
3. Kupujący – osoba prawna lub osoba fizyczna nie będąca konsumentem dokonująca zakupu od Organizatorów.
4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Cennik oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji Naukowej Żywienie bez granic dostępny na stronie www.zywieniebezgranic.pl
6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.zywieniebezgranic.pl 7.Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej.
8. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedawcy.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
Cena konferencji zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
– dostęp do Internetu,
– standardowy system operacyjny,
– standardowa przeglądarka internetowa,
– posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
– dostęp do Internetu.
5. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.
6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w
Sklepie.
8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

III. PRAWA WŁAŚNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

IV. PŁATNOŚĆ

1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.
2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez przelewy24.
3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

V. ZAWIERANIE I WYKONANIE UMOWY

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
3. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy.
4. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
5. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej.
6. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
7. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności: korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania.
8. Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 7 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym
Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą
lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.