I. DEFINICJE

1. Organizatorami konferencji jest Przychodnia Rodzinna Sp. z o.o. z siedzibą na ulicy Hożej 2b w Augustowie (kod pocztowy: 16-300), NIP: 8461660804, REGON: 200697845, KRS: 0000418621 oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego działające przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej (adres: Ciołka 27, 01-445 Warszawa) oraz Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego działające przy Oddziale Klinicznym Żywienia i Chirurgii SPSK im. Prof. W. Orłowskiego (adres: Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa), zwani dalej Organizatorem.
2. Biuro obsługi klienta znajduje się pod adresem Przychodni Rodzinnej Sp. z o.o. – Hoża 2b, 16-300 Augustów.
3. Uczestnikami konferencji lub warsztatów dalej nazywane są wszystkie osoby, które w prawidłowy sposób dokonają rejestracji i uiszczą opłatę, a także przedstawiciele sponsorów, zaproszeni prelegenci i goście.
4. Kupujący – osoba prawna lub osoba fizyczna nie będąca konsumentem dokonująca zakupu od Organizatorów.
5. Cennik oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji Naukowej Żywienie bez granic dostępny na stronie www.zywieniebezgranic.pl
6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.zywieniebezgranic.pl
7. Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej.
8. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora wydarzeń,
dalej zwany jest Regulaminem.

II. WARUNKI OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Żywienie bez granic jest prawidłowe ukończenie procesu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty przewidzianej w Cenniku w celu zakupu dostępu do konferencji. Rejestracja jest jednoznaczna z zaakceptowaniem Regulaminu oraz Polityki prywatności.
2. Cena konferencji zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
3. Koszt udziału może zostać zmniejszony w przypadku wykorzystania kodu promocyjnego.
4. Jeżeli rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Kupujący powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania.
5. Kupujący nie może dokonać Rejestracji anonimowo ani pod pseudonimem.
6. Uczestnik konferencji oświadcza, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są
zgodne z prawdą.
7. Do zawarcia umowy na warunkach określonych w Formularzu rejestracyjnym, Cenniku i
Regulaminie dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora od Kupującego
Formularza rejestracyjnego.
8. Potwierdzeniem udziału w Konferencji jest przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora.
9. Brak udziału w Konferencji nie zwalnia Uczestnika z obowiązku dokonania zapłaty za
udział.
10. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Konferencji online Uczestnikowi, który
nie dokonał wpłaty w terminie.
11. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku wyczerpania limitu miejsc chętni do
udziału w konferencji zostaną wpisani na listę rezerwową. Organizator zobowiązuje się
niezwłocznie poinformować osoby z listy rezerwowej o zwolnieniu się miejsca.
12. W przypadku wydarzeń on-line każdy uczestnik, który prawidłowo ukończył rejestrację,
w dniu wydarzenia otrzyma dedykowany link, który daje dostęp do konferencji w trybie on-line. Z linku może korzystać wyłącznie osoba, która jest zarejestrowana jako Uczestnik konferencji. Udostępnianie osobom trzecim, w tym publikacja w Internecie całości lub części konferencji jest zabronione.
13. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Konferencji online oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora albo innych Uczestników lub osób trzecich.
14. Udział w wydarzeniach jest tożsamy z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie wykonanych podczas konferencji zdjęć oraz nagrań wideo z jego wizerunkiem w celach marketingowych.
15. Organizatorzy konferencji nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania konferencji.
16. Organizator nie odpowiada za poniesione szkody będące skutkiem działania lub zaniechań osób trzecich nienależących do Komitetu Organizacyjnego konferencji.
17. Organizator nie odpowiada za problemy z łączem Internetowym.
18. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia w miejscu odbywania się konferencji.
19. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące wydarzeń online.

III. ZMIANY W PROGRAMIE KONFERENCJI

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu wydarzeń m.in. prelegentów, tematów i godzin prelekcji, jak również terminu i miejsca przeprowadzenia wydarzeń, jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora, pierwotny program okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania, np. na skutek choroby prelegenta lub innych zdarzeń będących poza jego kontrolą.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (odwołania wydarzenia) w terminie do dnia zakończenia wydarzenia.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Uczestnika wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub adres poczty elektronicznej Uczestnika, z którego złożono zamówienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w wydarzeniu na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana na rzecz Organizatora, w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

IV. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

1. Uczestnik może zrezygnować z zakupionej usługi 14 dni po jej otrzymaniu, z wyjątkiem wydarzeń on-line, w sytuacji, gdy link do wydarzenia został przesłany Uczestnikowi.
2. Uczestnik może rozwiązać Umowę (odwołać uczestnictwo) na co najmniej 7 dni przed wydarzeniam w drodze wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail: rejestracja@zywieniebezgranic.pl
3. W takim wypadku Organizator przyjmuje rezygnację, a zapłacona Cena za uczestnictwo w Konferencji zostanie zwrócona przelewem bankowym, na numer rachunku, z którego dokonano zapłaty.

V. REKLAMACJE

1. Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: rejestracja@zywieniebezgranic.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacje mogą być składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Konferencji. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, przedmiot reklamacji, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
4. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania

VI. PŁATNOŚCI

1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.
2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez
przelewy24.
3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu
drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.